Strokovni organi šole

ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda.

Ravnateljica
Ravnateljica OŠ Jakobski Dol je Zdenka Ekselenski.

Svet zavoda
Svet zavoda OŠ Jakobski Dol sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja (Boštjan Bračko, Franci Klauzner, Srečko Šumenjak), trije predstavniki staršev (Iris Fras, Renata Sinič Ornik in Aleš Ornik) in pet predstavnikov delavcev zavoda (Urška Dajčman, Gabrijela Dvoršak, Andreja Kmetec, Franja Senčič, Alenka Ornik).

Predsednica Sveta zavoda OŠ Jakobski Dol je Gabrijela Dvoršak.

Namestnik predsednice je Srečko Šumenjak.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij; obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja.

STROKOVNI AKTIVI v šol. l. 2023/2024 VODJA
aktiv učiteljev 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja Štefka Kocjan
aktiv učiteljev 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja Marina Čupić
aktiv učiteljev slovenskega jezika Franja Senčič
aktiv učiteljev tujih jezikov Nina Novak
aktiv učiteljev matematike Barbara Fekonja
aktiv učiteljev podaljšanega bivanja Andrej Fekonja
aktiv strokovnih delavcev za dodatno strokovno pomoč Alenka Borošak

SVET STARŠEV
Za organizacijo in uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev  šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki sveta staršev šole v šolskem letu 2023/2024 so:
Irena Matečko (1. razred), Aleš Ornik (2. razred), Michaela Žmavc (3. razred), Petra Pregl (4. razred), Iris Fras (5. razred), Nina Brumen (6. razred), Kaja Neuvirt (7. razred), Maja Stümpfl (8. razred), Renata Sinič Ornik (9. razred).

Prilagodi izgled strani