Predstavitev šole


Na OŠ Jakobski Dol z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam uspeva kvalitetno delo naših predhodnikov iz leta 1783 ohranjati še dandanes. To pa pomeni, da smo kos izzivom časa in družbenim spremembam. Vseskozi si prizadevamo za našo prepoznavnost, tako doma kot tudi navzven. V ta namen smo jasno zapisani viziji dodali še grb, zastavo in himno šole http://www.osjakobskidol.si/ (4. stran).

Naša prednost so manjši oddelki in visoko ozaveščeni učitelji/vzgojitelji, ki se zavedajo svojega poslanstva in družbene odgovornosti. Delujemo po sistemu učeče se skupnosti in vključujoče šole/vrtca, ki v ospredje postavlja otroka/učenca in ne oddelka. Takšna usmeritev nam omogoča, da nenehno izboljšujemo svoja znanja in širimo obzorja. Zavedamo se spremenjene vloge vzgojitelja/učitelja, ki postaja organizator oziroma usmerjevalec in koordinator učencev na poti do znanja.

Prizadevamo si za kakovostno šolo in vrtec, to je njeno bistvo – vzgoja, učenje in poučevanje, česar posledica sta znanje in vzgoja.

Kvalitetno delo v razredu smo nadgradili z vključitvijo v Razvojno nalogo formativnega spremljanja v podporo slehernemu učencu, kjer se kar šest strokovnih delavcev izpopolnjuje in deluje v smislu »učeče se skupnosti,« šola pa na ta način postaja hospitacijska šola na tem področju. Prav tako so trije strokovni delavci vključeni v projekt Zagotavljanje spodbudnega in varnega učnega okolja pod vodstvom dr. Zore Ilc Rutar z ZRSŠ OE Ljubljana.

Uspela nam je nadgradnja na mednarodnem področju z izmenjavo delegacij z OŠ Sveti Sava iz Sremske Mitrovice ter nadgradnja primerov dobre prakse z izmenjavo učencev z OŠ Lucija. Tako smo oktobra 2018 tri dni gostili 13 nadarjenih učencev in dve spremljevalki z OŠ Lucija, od 24. 4. do 26. 4. 2019 pa so nam vrnili gostoljubje. Na OŠ Lucija je odpotovalo 14 učencev z dvema spremljevalkama.

Naši učenci so kvalitetno delo izkazovali na številnih tekmovanjih. Najuspešnejša je bila Živa Brumen, ki je dosegla zlato priznanje v tekmovanju Mednarodni kenguru, Anej Lorber, ki je edini iz generacije vpisan v Zlato knjigo zlatih učencev OŠ Jakobski Dol ter štirje učenci, ki so prejeli priznanje župana Občine Pesnica za 9-letni odličen uspeh.

V sestavi našega zavoda deluje tudi vrtec. To je naša prednost, saj se zavedamo, da šola ne more opravljati funkcije v smislu izenačevanja možnosti in pogojev za uspešno šolanje, če pred tem niso zagotovljeni pogoji. Predšolska vzgoja je zato razumljena kot ključni moment za uspešno šolanje. Zagotavlja enake možnosti in priložnosti za to, da so otroci uspešni znotraj sistema. Ponuja določene kompenzacije v smislu socialno-ekonomskega okolja in nadomesti vsaj del primanjkljajev kulturnega in socialnega okolja ter tako omogoča uspešnejše šolanje.

Vzgojno delo v vrtcu je potekalo po metodologiji Korak za korakom (individualno delo, delo po skupinah, izhajajoč iz razvojnih značilnosti posameznika). V vrtec je bilo vključenih od 45 do 55 otrok, ki so bili razdeljeni v tri starostne skupine.
Pri vzgojnem delu v vrtcu smo prednostno obravnavali:
• zgodnje opismenjevanje
• formativno spremljanje napredka otroka
• zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja

Poleg rednega programa, pri katerem so bile teme načrtovane skupaj z otroki, smo izvajali tudi obogatitveni in dodatni program. Obogatitveni program so izvajale strokovne delavke vrtca (glasbene in plesne urice, kuharske delavnice, ročnodelski krožek in tečaj angleškega jezika). Dodatni program pa so izvajali zunanji sodelavci v sodelovanju z vrtcem (gledališki abonma, športna gimnastika, tečaj nemščine, tečaj rolanja).
Otroci so vključeni tudi v različne projekte (Športni sonček, Zgodbožerčki, Projekt snaga, Palček Bralček idr.).
Primere dobre prakse se vzajemno prenaša tudi v prvo triado šole. Izvedli smo tri skupinske hospitacije med vzgojiteljicami in učiteljicami.

Naše usmeritve v tem šolskem letu temeljijo na logičnem nadaljevanju dosedanjega dela. Želimo postati inovativna šola na področju zagotavljanja spodbudnega in varnega učnega okolja, razvojna šola na področju formativnega spremljanja znanja učencev in učeča se skupnost; navznoter in navzven ter preko meja uveljavljena in povezana šola in vrtec, trajnostno naravnana šola in vrtec, ki bosta krepila prizadevanja za zdravo in čisto okolje ter lokalno pridelano samooskrbo. V vrtcu bomo še dodatno skrbeli za zgodnje opismenjevanje, lažji prehod v šolo, podpirali obogatitvene dejavnosti ter spodbujali sodelovanje in spoštovanje med delavci šole in vrtca. Z zunanjimi mediatorji izvajamo delavnice za izboljšanje odnosov med zaposlenimi šole in vrtca.

Zavedamo se, da so nam starši zaupali svoje otroke, zato želimo biti zavezniki in ne nasprotniki. Zagotavljali bomo spodbudno in varno učno okolje ter s konkretno in kvalitetno povratno informacijo o napredku otrok usmerjali aktivnosti na njihovi poti v svet odraslih.

Krepili bomo sodelovanje s krajem, krajevnimi društvi in sosednjimi šolami.

Skupaj z ustanoviteljico Občino Pesnica si bomo prizadevamo k dokončanju tretje faze obnove šole in s tem zagotovitev prostorskih pogojev, ki bodo omogočali optimalne pogoje za delo v šoli, preplastitev asfaltnega igrišča, izgradnjo veznega hodnika med šolo in vrtcem ter izgradnjo nadstreškov pri igralnicah vrtca.
Naši načrti in pričakovanja so visoko zastavljeni, prepričani pa smo, da bomo s skupnim prizadevanjem s starši ter ožjo in širšo skupnostjo zagotovo uspešni.

Jakobski dol, 1. 9. 2019

v. d. ravnatelja: Zdravko Šoštarič, prof., spec.