Predstavitev šole

Spoštovani starši, dragi učenci!

Tudi ta september smo na OŠ Jakobski Dol zelo zagnano zakorakali v novo šolsko leto. Kar nekaj sprememb je nastalo pri organizaciji. Zamenjalo se je vodstvo šole. Nalogo v. d. ravnatelja sem od 27. septembra 2019 prevzela Alenka Borošak, dolgoletna svetovalna delavka šole.

Zadali smo si veliko nalog, s katerimi želimo najprej učencem v šoli zagotoviti varno, spodbudno in ustvarjalno učno okolje. Med prednostnimi nalogami je tudi izboljšanje medsebojnih odnosov med delavci znotraj zavoda in ustvarjanje pozitivne šolske klime, kar pomeni zgraditi okolje medsebojnega zaupanja in spoštovanja, sprejetosti, vključenosti ter medsebojne solidarnosti in odgovornosti do skupnega dobrega. Zavedamo se, da so kvalitetni medsebojni odnosi podlaga za uspešno strokovno delo in zadovoljstvo otrok, staršev in delavcev šole in vrtca.

V okviru možnosti bomo nadaljevali z zastavljenimi projekti; Formativno spremljanje znanja v podporo slehernemu učencu in razvoju učeče se skupnosti in skrbeli za spodbudno in varno učno okolje. Učenca postavljamo v središče vzgojno-izobraževalnega procesa kot aktivnega soustvarjalca pouka, učitelj pa prevzema novo vlogo.

Vključeni smo tudi v mednarodni projekt UNICEF, Bralni večer, Rastem s knjigo in Varnost – Policist Leon svetuje. S skupnimi močmi si bomo v okviru možnosti in pogojev prizadevali vključiti v še več projektov, ki bodo namenjeni vsem učencem. Izbirali bomo poti, ki bodo motivirale in omogočale vsakemu posamezniku, da se aktivno vključi.

Povezujemo se s sosednjimi osnovnimi šolami pri obogatitvenih programih za nadarjene učence. Tako imajo nadarjeni učenci številne možnosti, da se vključijo v dejavnosti po svojih interesih, zmožnostih in željah.
Naši učenci nadgrajujejo spretnosti, veščine, znanja in razvijajo svoje talente v številnih interesnih dejavnostih, ki delujejo na šoli. Tako so zastopane športne, kulturne, turistične, naravoslovne in druge aktivnosti. Prostor pa najdejo tudi različne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci.

Naši učenci se predstavljajo na različnih prireditvah v šoli, kraju in širše. Uspešno tekmujejo v znanju iz različnih področij. Prav tako smo ponosni na njihove uspehe, ki jih dosegajo pri zunajšolskem udejstvovanju pri glasbi, športu, plesu, mladih gasilcih idr.

V novo šolsko leto stopamo z veliko mero optimizma, volje, pripravljenosti za delo in iskrene želje po izboljšanju ter zagotavljanju najboljših pogojev za celostni razvoj vsakega posameznega učenca v šoli.
Želimo si odprto in ustvarjalno sodelovanje.

v. d. ravnateljice:
Alenka Borošak, univ. dipl. ped.