Šolska prehrana

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo, zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V Zakonu o šolski prehrani je določeno, da država subvencionira ceno malice v celoti le tistim učencem, katerih starši zaprosijo za subvencijo ob predložitvi dokazil o dohodkih. Enako velja za kosilo. Učenci prejemajo malico med odmori, in sicer:
– Vrtec od 8.00 do 8.30,
– Učenci 1.-5.  razreda malicajo v času med 9.15 in 9.35.
– Učenci 6.-9. razreda imajo malico med 10.05 in 10. 25.

Učenci se lahko v šoli naročijo na malico in kosilo. Vsi učenci imajo v šoli malico. Za kvalitetno pripravljanje hrane in higiensko razdeljevanje skrbita kvalificirani kuharici. Za ustrezno in kvalitetno sestavljen jedilnik pa v sodelovanju s kuharicama poskrbi organizatorka šolske prehrane. Jedilniki so objavljeni na oglasni deski v jedilnici in na spletni strani šole. Evidenca kosil poteka s pomočjo elektronskih ključkov. Plačilo šolske prehrane poteka na račun šole preko položnice.

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo popoldansko malico.

Prehrana se odjavi zjutraj do 8. ure po telefonu: (02) 72-95-804 (kuhinja).

Šolsko malico prejema 125 učencev in okrog 73 učencev tudi kosilo.
Kosila se deli od 12.05 do 13.20.
Vsi delavci šole imajo možnost prejemati malico.

S prehrano v šoli skušamo izravnavati razlike glede stanja prehranjenosti in zdravja, ki obstajajo med šolsko mladino. Hkrati se šola trudi, da vzdržuje ritem in vrednost domače prehrane. Vodja šolske prehrane skupaj s kuharico in po nasvetih s seminarjev in posredovanih jedilnikov skrbi za pravilno sestavljene jedilnike in higiensko ustrezno pripravo hrane. Vodi tudi dnevno evidenco porabe živil in izračun dnevnih obrokov. Odgovorna je za nabavo živil.
Učitelji so prisotni pri razdeljevanju hrane in skrbijo, da učenci uživajo hrano kulturno v ustreznih higienskih pogojih in si tako pridobivajo zdrave prehranjevalne navade.
Vse leto si bomo prizadevali, da bomo izboljšali pogoje dela v kuhinji, opremljenost in še naprej postopoma obnavljali posodo za uživanje hrane in pribor. Vsi učenci evidentirajo šolska kosila preko elektronskega čitalca. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, opozorimo, da pravočasno obvestijo razrednika in socialno delavko. Prehrano lahko starši odjavijo po telefonu.

Malica je za vse učence enotna. Sedanja cena malice je 0,90 € na dan. Za delavce šole je cena 1,00 € na dan.
Kosila so količinsko različna, zato je cena kosila za učence (od 1. do 4. razreda) 1,50 €, za učence predmetne stopnje (od 5. do 9. razreda) 1,80 € in kosilo za delavce 3,50 €.
V primeru porasta cen energiji in živilom se cene obrokov primerno prilagodijo. O teh cenah bo odločal Svet šole.

DIETE

Skladno z dopisom Ministrstva za zdravje o sprejetih priporočilih za diete, z dne 23. 8. 2018, vas prosimo, da za otroka, ki ima predpisano medicinsko indicirano dieto, od zdravnika pridobite Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, ter ko konča z dieto, Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka.

Več si lahko preberete v priloženi PRIPONKI.
Hvala za razumevanje.

Organizatorka prehrane: Marina Čupić

Prilagodi izgled strani