Organiziranost učencev

Šolska skupnost in šolski parlament učencev

Za uveljavljanje svojih interesov, pravic, pobud in želja se učenci naše šole povezujejo v šolsko skupnost učencev. Šolsko skupnost učencev sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti (dva predstavnika iz vsakega oddelka).

Šolska skupnost opravlja naslednje naloge

  • Zbira predloge in pripombe oddelčnih skupnosti.
  • Spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev.
  • Pomaga pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in seznanja učence o svoji dejavnosti.
  • Načrtuje in organizira skupne akcije.
  • Predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej.
  • Opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
  • Sodeluje s šolsko svetovalno službo in z ravnateljem.
  • Šolska skupnost sprejme letni delovni načrt in se sestane najmanj tri krat letno.
  • Izvršilni organ skupnosti učencev je šolski parlament.